Mobil LOGO Minerva Fertility GynHälsan Fertilitetsklinik

Genetiskt anlagsbärartest

Genetiskt anlagsbärartest - för vem?
Genetiskt anlagsbärartest erbjuds när fördjupad genetisk kartläggning och testning, inför en fertilitetsbehandling eller i samband med upprepade missfall, önskas. Genetiskt anlagsbärartest kan även användas för den som vill undvika att överföra en eller flera genetiska sjukdomar till sina framtida barn. Om avvikelser hittas vid analys av ett genetiskt anlagsbärartest ges vägledning och förslag på optimerad eller specificerad fertilitetsbehandling.

Vad är en gen och vilka genetiska mutationer analyseras?
Varje individ bär på två uppsättningar av arvsanlag; en från vardera föräldern. Dessa anlag utgörs av gener, som kodar för livsviktiga proteiner. Normalt sett räcker det med att en av de två ärvda kopiorna av genen fungerar korrekt. Om barnet ärver dubbla defekta uppsättningar av samma gen förlorar det förmågan att tillverka ett funktionellt protein med sjukdom som följd.
Med ett genetiskt anlagsbärartest kan enstaka, alternativt ett stort antal, genetiska avvikelser analyseras, valet av analys görs i samråd med individen eller paret. De vanligast förekommande sjukdomarna som identifieras är Cystisk Fibros, Spinal Muskelatrofi, Fragilt X syndrom, sickle cell anemi, thalassemi och polycystiska njurar.

Hur vanligt är genetiska sjukdomar?
Enligt WHO är prevalsen av autosomalt recessiva sjukdomar 10 barn på 1000 födda. Dessa sjukdomar står för 50% av dödligheten bland barn i västvärlden.
82% av paren som föder ett barn med en autosmomalt recessiv sjukdom vet inte om att de är bärare av den genetiska mutationen. Ovissheten gällande bärarskap för den genetiska mutationen gör att genen kan överföras i flera generationer utan att den förorsakar sjukdom. Det är först när två individer som bär på genen får barn som den visar sig. 

Rutiner vid analys av ett genetiskt anlagsbärartest
1: Kontakt tas med mottagningen. Samtal med läkare planeras in för information och rådgivning.
2: Blodprov tas.
3: Den genetiska analysen utförs.  
4: Svar på analysen erhålles, en genmomgång och tolkning av den skriftliga rapporten görs.  

Vad innebär ett negativt resultat?
Ett negativt testresultat talar för att inget bärarskap av de genförändringar som analyserats föreligger. Dock är inget test helt perfekt och en liten risk för bärarskap kan således ändå föreligga.  

Vad innebär ett positivt resultat?
Ett positivt testresultat innebär  bärarskap av en gen som leder till att en genetisk sjukdom utvecklas. Det innebär således risk för att ett framtida kan barn kan komma att födas med sjukdomen. Om bärarskap föreligger är det lämpligt att även partnern kontrolleras, givet att inte detta gjorts redan från början.
Om båda två i ett par som ämnar få barn tillsammans är bärare av genen för sjukdomen så innebär det att risken är 1 på 4, dvs 25%, att barnet kommer att födas med sjukdomen.   

Vad händer om båda är bärare?
Om ett genetiskt analgsbärartest visar på risk för överföring av genetisk sjukdom till det framtida barnet, dvs då båda parter är bärare, kan olika tänkbara strategier användas för att undvika överföring av sjukdomen. Samtal med läkare och klinisk genetiker rekommenderas innan beslut tas rekommenderas.
1: Fertilitesbehandling i form av IVF där preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD eller PGT-M) utförs på embryot innan återförande, dvs embryon som bär på genen förs inte åter till kvinnan.
2: Fertilitetsbehandling med donerade ägg eller spermier. Donatorn har då utretts på samma sätt och är inte bärare.
3: Adoption kan också utgöra ett alternativ. 

Analys med genetiskt anlagsbärartest ska ses som ett komplement till ordinarie basal utredning inom sjukvården. All genetisk testning är helt frivillig och utförs på privat basis efter eget önskemål.  

Priser för analys av genetiskt anlagsbärartest inklusive rådgivning inför provtagning samt genomgång av resultatet:
-Enstaka gen (Cystisk Fibros eller Spinal Muskelatrofi)                  
4100 kr
-Enstaka gen (Fragilt X-syndrom)                                                         
6100 kr
-Två gener (duopanel; Cystisk Fibros och Spinal Muskelatrofi)   
9000 kr
-Panel för analys av 29 olika genetiska sjukdomar                        
8500 kr
-Panel för analys av 250 olika genetiska sjukdomar
9800 kr
-Panel för analys av 600 olika genetiska sjukdomar
12000 kr

Om extra rådgivning och fortsatt vägledning behövs efter avslutad analys och resultatgenomgång bokas tid till läkare;
besök 1500 kr.

Välkommen att kontakta oss!
018-12 80 17
076-184 85 85

GynHälsan Fertilitetsklinik
Kålsängsgränd 10 d, 3 tr
753 19 Uppsala
018-12 80 17 eller 076-184 85 85
 
Mottagningen är centralt belägen nära Centralstationen i Uppsala.